logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  3 May 2559
 • โครงการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินราชพัสดุ รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 (ประเภททะเบียนทั่วไป และประเภทสาธารณประโยชน์)
  3 May 2559
 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ (ทะเบียนประเภททั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  3 May 2559
 • แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ พ.ศ. 2558
  24 February 2558
 • แผนการปฏิบัติงานการบริหารที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกิน โครงการ "รัฐเอื้อราษฎร์" พ.ศ. 2558
  24 February 2558
 • แผนงานการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  24 February 2558
 • แผนการปฏิบัติงานโครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงอาคารราชพัสดุประเภททั่วไป ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  24 February 2558