logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 สิงหาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ตุลาคม 2561
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  2 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2 ตุลาคม 2561
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  31 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  12 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
  1 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  27 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 เมษายน 2561
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  27 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  4 เมษายน 2559
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  23 มีนาคม 2559
 • ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  23 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  7 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชือผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด และงานสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  7 กันยายน 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  25 สิงหาคม 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  25 สิงหาคม 2557