logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  12 มิถุนายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  12 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  27 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  7 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  28 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  7 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  2 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
  11 เมษายน 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 มีนาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  6 กุมภาพันธ์ 2558