logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2565
  17 สิงหาคม 2565
 • โปรแกรมพิมพ์ใบมอบอำนาจและรายงานการระวังชี้แนวเขต (KM ปี 2559)
  4 ตุลาคม 2559
 • พร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
  24 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร