logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • 2.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิให้กระทรวงการคลัง
  7 สิงหาคม 2558
 • 35.การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  7 สิงหาคม 2558
 • 34.การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
  7 สิงหาคม 2558
 • 33.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  7 สิงหาคม 2558
 • 32.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  7 สิงหาคม 2558
 • 31.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  7 สิงหาคม 2558
 • 30.การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 29.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • 28.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • 27.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 26.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • 25.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • 24.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  7 สิงหาคม 2558
 • 23.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  7 สิงหาคม 2558
 • 22.การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 21.การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 20.การโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 19.การโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 18.การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 สิงหาคม 2558
 • 17.การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 16.การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  7 สิงหาคม 2558
 • 15.การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  7 สิงหาคม 2558
 • 14.การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
  7 สิงหาคม 2558
 • 13.การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  7 สิงหาคม 2558
 • 12.การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  7 สิงหาคม 2558
 • 11.การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังไปผูกพันเงินกู้
  7 สิงหาคม 2558
 • 10.การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  7 สิงหาคม 2558
 • 9.การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
 • 8.การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  7 สิงหาคม 2558
 • 7.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  7 สิงหาคม 2558
 • 6.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  7 สิงหาคม 2558
 • 5.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  7 สิงหาคม 2558
 • 4.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 สิงหาคม 2558
 • 3.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  7 สิงหาคม 2558
 • 1.การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  7 สิงหาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร