logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

image008

กรมธนารักษ์

The Treasury Department

กรมธนารักษ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาที่ราชพัสดุให้มีมูลค่าเพิ่ม หรือก่อให้เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และการผลิตเหรียญกษาปณ์และการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง ด้วยวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บทรัพย์สินมี่ค่าของรัฐ ให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อนำออกเผยแพร่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฏหมายว่าด้วยเงินตรา กฏหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฏหมายอื่นที่เกียวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

Nature and Descriptions of work

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา การจัดให้ใช้ การจัดหาประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

2. งานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และการจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง

4. งานด้านบริหารเงินตรา ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายแลก การตรวจพิสูนย์ การเบิกจ่าย การรับส่ง การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดทำ ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง

5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การเก็บรักษา การจัดแสดง และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัศ

 


วิสัยทัศน์

Vision

 

"บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมที่สมดุลและยั่งยืน"

 


พันธกิจ

Missions

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

3. ผลิดและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ

4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

 


ภารกิจ

Duty

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฏหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

2. จัดทำ นำออกใข้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฏหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทำของ

3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงหลังให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยเงินคงหลัง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฏหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่างของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

 


ประเด็นยุทธศาสตร์

Strategy Issues 

1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 


เป้าประสงค์

Objectives

1. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

2. การลดความเลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และการให้บริการ

4. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดครอบคลุมทั่วประเทศ

5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

7. สนุบสนุนการดำเนินงานของภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย

 


 

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 4543 ครั้ง