logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา


ภารกิจ

1.ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นลักษณะงาน ได้ดังนี้

 

พันธกิจ

1.ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

2.พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

3.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและได้มาตรฐานสากล

4.ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการหรือขอความร่วมมือ

5.ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาที่เกี่ยวข้อง และตามที่จังหวัดขอความร่วมมือ

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ควบคุมการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐและกำหนดราคาประเมินราคาทรัพย์สินภายในจังหวัดด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

 งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

 ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ระโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างทันสมัย เป็นธรรม ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

 

 

งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

 

 


 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 289 ครั้ง