logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ ผุดบ้านข้าราชการ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดให้เจองทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้

กรมธนารักษ์ ผุดบ้านข้าราชการ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) (ติดโรงงานทอกระสอบ)  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เปิดให้จองทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้ 

นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มีนโยบายนำที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการมาดำเนินการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นที่่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าว ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

 

โดยกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 84 แปลงๆ ละ 100 ตารางวา มีทั้งหมด 3 แบบบ้าน

         1. บ้านแบบ A  มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,900,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 216.67 ตารางเมตร

         2. บ้านแบบ B  มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,500,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 149.82 ตารางเมตร

         3. บ้านแบบ C  มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,300,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 118.71  ตารางเมตร


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการบำนาญ

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

*** โดยจะพิจารณาผู้มีสิทธิในกลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิไม่ครบตามจำนวนแปลง จะพิจารณากลุ่มที่ 2 -3 ตามลำดับ และขอรับสิทธิได้เพียงรายละ 1 สิทธิ ***

 

ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับเงื่อนไขการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆได้ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ได้รับสิทธิการเช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี ต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบฯ และเช่าที่ราชพัสดุในอัตราผ่อนปรนตามระเบียบฯ 25 % ต่อปี

*** ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค โทร.02-2783492 ***


 

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 431 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนช...
  8 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
  1 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
 • แจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้...
  23 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 1,872 ครั้ง